مومیایی سنگ

نام های دیگر:مومیایی، شیره کوه، قیر طبیعی، زفت رومی، قیر معدنی، عرق الجبال، زفت

مومیایی سنگ

تومان 15,000

نام های دیگر:مومیایی، شیره کوه، قیر طبیعی، زفت رومی، قیر معدنی، عرق الجبال، زفت

More details

20g

Weight 20g