وسمه

وسمه

وسمه

تومان 12,000

10 سیر

رنگ سلطانی

وزن 10 سیر