چهارزیره ساییده

چهارزیره ساییده

چهارزیره ساییده

تومان 11,250

چهارزیره ساییده

More details

1 سیر

ترکیب ساییده شده از: زنیان، بادیان، زیره سیاه و زیره سبز به نسبت مساوی

Weight 1 سیر