گل شقایق

گل شقایق

گل شقایق

تومان 12,500

گل شقایق

More details

50 گرم

به خاطر اثر مخدر بسیار ضعیف به خشخاش کوهی معروف است

Weight 50 گرم