روغن کنجد

روغن گیری شده به روش سرد - کنجد سفید ایرانی

روغن کنجد

تومان 105,000

روغن گیری شده به روش سرد - کنجد سفید ایرانی

1000cc
Weight 1000cc