چهارزیره

ترکیبی از: زنیان، زیره سیاه، زیره سبز و بادیان به نسبت مساوی

چهارزیره

تومان 15,000

ترکیبی از: زنیان، زیره سیاه، زیره سبز و بادیان به نسبت مساوی

100g
Weight 100g