بذر کتان سرخ - بذرک

تخم کتان سرخ (بذرک)

بذر کتان سرخ - بذرک

تومان 6,000

تخم کتان سرخ (بذرک)

2 سیر
وزن 2 سیر