گل شقایق

گل شقایق

گل شقایق

تومان 12,500

50 گرم

به خاطر اثر مخدر بسیار ضعیف به خشخاش کوهی معروف است

وزن 50 گرم