مصطکی

مصطکی صمغ زردرنگی است که از شاخه های درختچه ای از خانواده پسته گرفته می شود

مصطکی

تومان 75,000

مصطکی صمغ زردرنگی است که از شاخه های درختچه ای از خانواده پسته گرفته می شود

1 سیر
وزن 1 سیر