چهار تخم

چهار تخم

چهار تخم

تومان 11,000

100 گرم

ترکیبی از: کنوچه، صمغ عربی، قدومه شیرازی، قدومه شهری، اسفرزه و فرنجمشک

وزن 100 گرم